Діяльність РМО


Тема року
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ НА КОМПЕТЕНТНІСНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ»
Міська науково-методична тема
«МЕТОДИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»
Проблемна тема Хортицького ТВО
«ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

Наукова тема ШМО
«РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ»

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
вчителя французької мови ЗСШ № 40
Петренко В
ікторії Дмитрівни

На рівні школи
На рівні району, області, України
2017-2018 навчальний рік
1. Участь у засіданнях шкільного МО (протягом року)
2. Відвідування уроків вчителів що атестуються (протягом року)
3. Проведення шкільної  олімпіаді з французької мови (листопад)
4. Позакласний захід "Новорічний калейдоскоп" для дітей 5-7 класів (грудень)
5. Психолого-педагогічний семінар "Булінг серед дітей 12-14 років" (лютий)


1. Участь у засіданнях РМО вчителів французької мови (протягом року)
2. Районна олімпіада (грудень)
3. Інтелектуальний марафон  (березень)
6.Участь у дні відкритих дверей французького культурного центру "Альянс Франсез"(перегляд фільму, участь у інтерактивній грі)-вересень.
7. Участь у пробному незалежному оцінюванню знань з французької мови при ЗНУ (вересень, березень)
8. Підготовка учнів до аудіювання ЗНО (протягом року).
9. Участь у X Міжвишівській студентській науково-практичній конференції "Різдвяні  студентські 
наукові  читання" (грудень)
10. Публікація у збірнику: Різдвяні студентські наукові читання, ЗНУ, 2018
11.Участь у III етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої Академії Наук України

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
вчителя французької мови ЗСШ № 40
Петренко Вікторії Дмитрівни

На рівні школи
На рівні району, області

2018-2019 навчальний рік

1. Участь у засіданнях шкільного МО (протягом року)
2. Відвідування уроків вчителів що атестуються (протягом року)
3. Проведення шкільної  олімпіаді з французької мови (листопад)


1. Участь у засіданнях РМО вчителів французької мови (протягом року)
2. Участь у «Днях відкритих дверей французького культурного центру Альянс Франсез Запоріжжя» (вересень) 3. Проведення рйонних олімпіад (грудень)
4. Участь у семінарі «Регіональний день 2.0» для вчителів французької мови Запорізької області (вересень)
4. Інтелектуальний марафон  (березень)
5. Участь у пробному незалежному оцінюванню знань з французької мови при ЗНУ (вересень, березень)
6. Підготовка учнів до аудіювання ЗНО (кожного місяця)
7. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року - 2019» (протягом року)
8. Доповідь на 2 засіданні РМО на тему «Ефективні методи роботи на уроках іноземної мови з метою підвищення інтересу учнів до предмету»


Доповідь на 2 засіданні РМО на тему «Ефективні методи роботи на уроках іноземної мови з метою підвищення інтересу учнів до предмету»

Вступ

Слайд 1 Сьогодні важко переоцінити значення знання іноземної мови в житті кожної людини. Адже кожному, хто прагне досягти успіхів у певній галузі, потрібно знати і володіти нею. А в умовах глобалізації суспільного життя вивчення іноземної мови покликано формувати особистість, яка здатна і яка бажає брати участь у міжкультурній комунікації.
Слайд 2 Але одна з важливих закономірностей процесу навчання полягає в тому, що повноцінна і різноманітна пізнавальна діяльність школярів, яка є результатом і умовою успішного навчання, можлива лише тоді, коли учні виявляють інтерес до предмета, до процесу навчання, і чим вищий цей інтерес, тим успішнішим і результативнішим є процес навчання. Слайд 3 Інтерес до вивчення предмета пов’язаний з прагненням, бажанням, уподобаннями дитини, привабливістю даного предмета для неї (подобається предмет, сам процес його вивчення). Слайд 4 Тому вчитель повинен зробити все можливе для того, щоб викликати в учнів інтерес до «свого» предмета і до навчання взагалі, оскільки, як писав А. Дістервег, «ми охоче займаємося тим, що нас цікавить, тому що відчуття задоволення пов’язано у людини із збудженням її внутрішніх духовних сил».
Слайд 5 Актуальність проблеми. З урахуванням соціокультурних вимог сьогодення освіта повинна мати гуманістичне, особистісно-орієнтоване спрямування, унаслідок чого знання, уміння й навички перетворюються із мети навчання в засоби розвитку пізнавальних і особистісних якостей учнів. Школяр не може засвоїти навчальний матеріал, який не відповідає потребі в його вивченні й не вимагає розумового напруження в навчанні, не вимагає емоційних переживань. Тому все більшого значення набуває орієнтація навчання на різнобічний розвиток учнів.
У психолого-педагогічній літературі переконливо показано, що правильно організована самостійна робота учнів на уроці сприяє значному підвищенню ефективності навчання, активізації навчально-пізнавальної діяльності (П. Я. Голант, М. А. Данилов, Н. Г. Дайрі, Б. П. Єсипов, та інші).
Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, а також використання інтерактивних методів, як приклад сучасного методу навчання.
Слайд 6   Методи активізації пізнавальної діяльності учнів
Використання інтерактивних методів передбачає підвищення ефективності навчання іноземних мов, зокрема, за рахунок передових методів і технологій, тобто методами активізації пізнавальної діяльності учнів. Великий інтерес викликають наступні методи:
  – дискусійний (М. В. Кларін, Г. А. Китайгородська);
  – метод рольових ігор (Г. А. Китайгородська, М. А. Аріян);
  – метод проектів (Є. С. Полат, М. Ю. Бухаркіна);
  – використання мультимедійних (комп’ютерних) технологій. 
Ці методи не можна назвати новими. Однак, їх застосування до цього часу не було системним. Вони пов’язані між собою тим, що їх форми і зміст дозволяють формувати, поряд із комунікативною компетенцією, окремі комунікативні та інтелектуальні вміння, які в сукупності складають уміння критичного мислення. Розглянемо зазначені методи.
Н.А. Джава  у своїй статті дає таке визначення поняттю дискусія – широке обговорення якогось спірного питання для з’ясування різних точок зору.
Слайд 7  Дискусія дає можливість:
   активізувати пізнавальну діяльність учнів;
 – сформувати певну культуру мови, вміння вислухати співрозмовника до кінця, не перебиваючи;
 –  ставлячи запитання, заперечуючи або, навпаки, погоджуючись;
 – формувати свідоме ставлення до розгляду проблеми, активність в обговоренні проблеми, яка назріла, націленість на з’ясування причин її виникнення, а також на її вирішення. Мова, таким чином, є одночасно і метою і засобом навчання;
 – формує культуру творчого оперативного мислення;
 – створює умови для використання особистого досвіду й одержаних раніше знань для засвоєння нових.
Прийоми введення в дискусію можуть бути наступні:
 –  опис конкретного проблемного випадку з життя;
 –  використання останніх новин;
 –  рольова гра;
 – демонстрація відеокліпу;
 – драматизація (моделювання проблемної ситуації);
 – звукозапис;
 –  питання типу (Що? Як? Чому? Що вам відомо про…?).
Етапи організації дискусії:
 – виділення "макро" проблеми, поділ на "мікро" проблеми. Поділ учнів на     групи, пояснення стратегії проведення дискусії;
–  пояснення правил ведення дискусії. Рекомендації щодо збору матеріалу;
–  лексичні вправи (знайомство з новою лексикою);
–  попереднє обговорення однієї із "мікро" проблем у всіх групах;
–  колективне обговорення, звернення до текстового матеріалу, відео-аудіо записів, із метою одержання базової інформації з даної проблеми.
Організація проведення дискусії:
 –  етапи самостійної роботи групи по підбору та осмисленню матеріалу;
 –  повідомлення результатів обговорення в малих групах;
 –  загальна дискусія;
 –  підведення підсумків.
Н.А. Джава зазначає, що вміння вести дискусію у формі діалогу або полілогу – необхідна умова успішної спільної роботи учнів над проектом у малих групах. В процесі обговорення висуваються аргументи і контраргументи, вибудовується логічна послідовність доказів виступаючого. Учні вчаться розглядати проблему з різних сторін, формулюють свою точку зору, роблять висновки. 
Слайд 8                                     Метод проектів
Одним із важливих методів активізації пізнавальної діяльності учнів є метод проектів. В літературі знаходимо таке визначення зазначеного методу. Метод проектів – це така організація самостійної діяльності учнів у межах ними ж обраної теми, що проводиться у два етапи: етап підготовки та етап висвітлення кінцевого результату цієї діяльності. 
Метою проектної роботи є автономне вивчення окремим учнем того чи іншого матеріалу, який є часткою одного великого розділу.
Сутність проектної методики полягає в тому, що ціль занять і способи її досягнення повинні визначатися власне учнем на основі його інтересів, індивідуальних особливостей, потреб мотивів, здібностей. Внаслідок цього, особисто-орієнтоване навчання, що лежить в основі проектної методики, передбачає зміну традиційної схеми взаємодії учитель-учень, суб’єкт-об’єкт на схему партнерства суб’єкт-суб’єкт. 
Основна ціль навчання іноземної мови – мовленнєва діяльність, в якій мовленнєва система виступає тільки я к засіб її реалізації.
Найважливішими факторами, що сприяють формуванню внутрішнього мотиву мовленнєвої діяльності при проектному навчанні, є:
 –   зв’язок ідей проекту з реальним життям;
 –   наявність інтересу до виконання проекту з боку всіх його учасників;
 –  ведуча роль консультативно-координуючої функції вчителя.
Проект може бути як довготривалим, короткотривалим, що займає один урок.
Дослідники наводять основні вимоги до методу проектів:
 – наявність вагомої у дослідному, творчому плані проблеми, яка потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її вирішення;
 – практична, теоретична вагомість можливих результатів;
 – самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на уроках чи в позаурочний час;
 – структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів і розподілом ролей);
 – використання дослідницьких методів: визначення проблеми, задач, висунення гіпотези їх вирішення, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, коригування, висновки.
Слайд 9                                     Метод ігор
Спираючись на статтю Огієвича О. зазначаємо, що дидактична гра – це практична групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну обстановку.
Дидактична гра на уроках іноземної мови є дуже ефективним засобом навчання. Доцільним є використання ігор чи елементів гри на кожному уроці. Це активізує діяльність учнів, вони захоплюються елементом змагання, їм подобається працювати у команді – так веселіше виконувати навіть складне завдання. Учні прагнуть використати цікаві звороти, слова, щоб їхні виступи вийшли цікавими, це спонукає працювати із словником.
Основне завдання полягає в тому, щоб правильно організувати гру, підібрати її відповідно до завдань уроку, до теми та рівня можливостей і знань учнів. Ігри можуть використовуватися на різних етапах уроку. За їх допомогою можна перевірити домашнє завдання, полегшити розуміння навчального матеріалу, закріпити його, перевірити знання учнів перед контролем. К.Д. Ушинський писав, що в грі формуються всі сторони душі людської, її розум, її серце і її воля.
Слайд 10                          Метод інформаційних технологій
Політика держави останнім часом спрямована на те, щоб впровадити інформаційні технології в школи.
Як відомо, придатність технічних засобів навчання й контролю для використання на заняттях з іноземної мови визначається за наступними критеріями:
 –   по-перше, вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й ефективності навчального процесу;
 –  по-друге, забезпечувати негайне й постійне підкріплення правильності навчальних дій кожного учня;
 – по-третє, підвищувати свідомість і інтерес до вивчення мови;
 –  по-четверте, забезпечувати оперативний зворотний зв'язок і поопераційний контроль дій всіх учнів;
 –  по-п'яте, мати можливість швидкого введення відповідей без тривалого їхнього кодування й шифрування.
Як показує практика, із всіх існуючих засобів навчання комп'ютери щонайкраще "уписуються" у структуру навчального процесу, найбільш повно відповідають дидактичним вимогам і максимально наближають процес навчання до реальних умов. Застосування комп'ютерів на уроках іноземної мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп'ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. 
Комп'ютер забезпечує й всебічний (поточний, підсумковий) контроль навчального процесу. Необхідно відзначити, що комп'ютер знімає такий негативний психологічний фактор, як "відповідебоязнь".
Одним із компонентів підвищення мотивації, і я к наслідок активізації пізнавальної діяльності учнів є використання Інтернету. Інтернет природно вписується в життя учнів і є одним з найефективніших засобів, що допомагають значно урізноманітнити процес навчання.
Передовий педагогічний досвід засвідчує, що кожне заняття з використанням Інтернет-сайтів викликає емоційний підйом; навіть учні, що відстають від інших, з радістю спілкуються з комп’ютером, а, наприклад, поганий результат тестування чи спілкування on-line, внаслідок прогалин у знаннях, спонукає звернутися по допомогу до вчителя або самостійно здобути ці знання. Також цікаво те, як засвідчує Н.Г. Овсяна, що у процесі сумісної комп’ютерно-навчально-ігрової діяльності виникає "кооперуючий ефект" - учні у навчальній грі проти комп’ютера несвідомо допомагають один одному, передають знання менш навченим. Тож утворюється такий безцінний зв’язок "учень-учень".
Слайд11 Особистий успіх у навчанні, підкріплений оцінкою, заохоченням учителя, педагогічний оптимізм, віра педагога в пізнавальні можливості своїх учнів, а також доброзичливі стосунки вчителя та учнів стимулюють навчальну діяльність учнів і підвищують інтерес до іноземної мови.
Отже, вмілим добором змісту уроку та використанням ефективних методів і форм навчання вчитель викликає в учнів радісні переживання, пов’язані з оволодінням знань.
РОЗБУДОВА АДАПТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Уроки іноземної мови в класах ЗПР

Немає коментарів:

Дописати коментар